Followers

laman utama

Ini Diriku

Ini Diriku

Thursday, September 3, 2009

Kenapa Politeknik Jadi Pilihan?

Kenapa Politeknik Jadi Pilihan?1. KURIKULUM
Korpus ilmu, gugusan kompetensi dan kaedah pengajaran & pembelajaran digubal secara bersepadu bagi menerapkan tiga (3) kemahiran iaitu hard skills, soft skills dan competitive skills.

2. PENGIKTIRAFAN
Kursus yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

3. SISTEM KUALITI
Melaksanakan sistem kualiti MS ISO 9001:2000 dalam pengajaran & pembelajaran.

4. TENAGA PENGAJAR YANG KOMPETEN
Mempunyai tenaga pengajar yang berpengetahuan, berkemahiran dan berinovasi.

5. YURAN PENGAJIAN
Yuran pengajian yang murah.

6. BANTUAN KEWANGAN
Tabung pinjaman pendidikan KPT menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada semua pelajar yang ditawarkan pengajian peringkat sijil.

7. LATIHAN INDUSTRI
Pelajar diwajibkan mengikuti modul soft skills sebelum menjalani latihan industri. Satu kurikulum formal telah digubal sebagai panduan kepada industri, pelajar dan politeknik.

8. KERJASAMA DENGAN INDUSTRI
Mengadakan perbincangan dua hala dengan industri dalam aspek pembangunan kurikulum, perkongsian kepakaran dan fasiliti melalui latihan industri pelajar dan tenaga pengajar serta keperluan tenaga kerja mahir.

9. RELEVAN
Penggubalan kurikulum berdasarkan input penasihat daripada industri bagi memastikan kemahiran dan pengetahuan graduan adalah terkini dan diperlukan oleh industri.

10. PERALATAN
Menggunakan teknologi terkini selari dengan keperluan industri untuk aktiviti pengajaran & pembelajaran.

11. PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R&D) PENGAJIAN
Mewujudkan pusat penyelidikan, membuat pemantauan, mengkaji dan menilai kesesuaian program, mengumpul dan menyelaras data serta maklumat untuk keperluan penggubalan dasar baru atau pindaan dasar sedia ada.

12. GLOBALISASI PENDIDIKAN
Menjalinkan hubungan dengan institusi pendidikan luar negara dan mendapatkan pengiktirafan antarabangsa.

13. TIME SECTOR PRIVATISATION (TSP) WADAH PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
Program pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi.

14. PELUANG PENDIDIKAN UNTUK OKU
Memberi peluang pendidikan kepada golongan pelajar berkeperluan khas (masalah pendengaran).